Tuesday, October 23, 2012

စကားစၿမည္စုိက္ခင္းေၿပာစရာေတြက နည္းနည္း မ်ားတယ္ကုိယ္႕လူ
အခ်ိန္ရရဲ႕လား
ေနာက္က်ရင္ မိန္းမက ေဒါပြေနမလား
သမီးေလးက ႏႈတ္ခမ္းဆူၿပေနမလား
ကြၽန္ေတာ္ကေတာ႕ တစ္ကုိယ္ရည္သမားဗ် ကုိယ္႕လူ
အၿပန္လမ္း အေမွာင္လႊမ္းခဲ႕ရင္
လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီးပါရဲ႕လား
ဖေယာင္းတုိင္ေရာ ေဆာင္ထားရဲ႕လား 
ဘုရားစာေရာ ရရဲ႕လား
အခုေရာ..............
ခင္ဗ်ား အဆင္သင္႕ ၿဖစ္ၿပီလား
လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္ခုိင္းရဦးမလားေပါ႔က်က်ပဲ ေသာက္တုန္းလား
အဖန္ရည္ေကာ တစ္က်ိဳက္က်ိဳက္ဦးမလား
အိုေက...........................
ခင္ဗ်ားအဆင္သင္႕ၿဖစ္ရင္ ကြၽန္ေတာ္အဆင္သင္႕ၿဖစ္ဖုိ႕ နည္းနည္းလုိပါမယ္

Friday, October 19, 2012

ခ်စ္သူဖတ္ဖုိ႕ ေရးတဲ႕ကဗ်ာ


၀င္းပႀကည္စင္ အၿပဳံးရွင္ေႀကာင္႕
အကြၽန္႕ဘ၀င္ လန္းရႊင္ရသည္
သာယာၿမဴးထူး ရႈႀကည္႕ဖူး။

တည္တံ႔ေနထား သူ႔ထံပါးမွာ
ကိန္း၀ပ္ေနကား
အေႀကာင္းစဥ္ကုိ ေတြးဆဆင္ၿခင္
အကြၽန္႔ဘ၀င္ မၿငိမ္းတည္း ။

Sunday, October 14, 2012

မုိးေၿခြေလညင္းခင္ဗ်ားဆင္းသက္လာမယ္ဆုိရင္
ကြၽန္ေတာ္႕ရင္ခြင္ဟာ ေၿခသုတ္ခုံလည္း ၿဖစ္ရဲပါတယ္ ခ်စ္သူရယ္
ႀကည္ႀကည္စင္ အၿပဳံးတစ္ခ်က္ေႀကာင္႕
ကြၽန္ေတာ္႕ ႏွလုံးသားေတြ ေၿဗာင္းဆန္သြားခဲ႕ရတာ
အဲဒီေန႕ကုိ ခုထိ ကြၽန္ေတာ္ေမ႕လို႕မရေသးဘူး

Thursday, October 11, 2012

ပရဟိတလုပ္လုိသူမ်ားအတြက္ ဘေလာ႕ဂ္မိတ္ဆက္


ဘေလာ႕ဂ္မိတ္ဆက္...........

ဘေလာ႕ဂ္အမည္- ပရဟိတလုပ္လုိသူမ်ားအတြက္

ဘေလာ႕ဂ္လိပ္စာ - http://charitybeginsonline.blogspot.com

 

သတင္းေထာက္လုပ္ရင္း သတင္းေတြ လုိက္ရင္း ၿမိဳ႕ရုိးကုိးေပါက္၊ ေတာႀကိဳအုံႀကား အကုန္သြားရပါတယ္။
 
  သတင္းရတဲ႕အခါရွိသလို၊ သတင္းၿဖစ္တဲ႕ အေႀကာင္းအရာေတြ ရလာတာရွိသလို သတင္းမၿဖစ္တဲ႕
  အေႀကာင္းအရာတခ်ိဳ႕ကုိလည္႕ ေတြ႕ရွိႀကဳံႀကိဳက္လာခဲ႕ရတယ္။ ဒီအေႀကာင္းအရာေတြထဲမွာ
  ပရဟိတအဖြဲ႔အစည္းေတြအေႀကာင္း၊ ပရဟိတလုပ္ေဆာင္ေနတဲ႕ေနရာဌာနေတြအေႀကာင္းလဲ ပါတယ္။ 
 ကြၽန္ေတာ္တုိ႕က သတင္းေရးတဲ႕ေနရာမွာ စာဖတ္သူအားလုံးနဲ႕ လုိက္ေလ်ာေထြၿဖစ္မယ္႕
  အေႀကာင္းအရာမ်ိဳးကုိေရးရတယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုခုတည္းနဲ႕သာသက္ဆုိင္တဲ႕
 
  အေႀကာင္းအရာမ်ိဳးဆုိ ကြၽန္ေတာ္သိပ္မေရးခ်င္ဘူး။ ေရးလည္း သိပ္မသင္႕ေတာ္ဘူးလို႕ထင္တယ္။
  ဒီေန႕အခ်ိန္မွာ သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္က  သတင္းၿဖစ္မယ္႕ သတင္းတြ၊ လူအားလုံးနဲ႕
  လုိက္ေလ်ာညီေထြ ခံစားဖတ္ရႈလုိ႕ရမယ္႕ သတင္းမ်ိဳးေတြကိုပဲ ေရးသင္႕တယ္လုိ႕ ယူဆထားေတာ႕  
 ေစာေစာက  ေၿပာခဲ႕တဲ႕ ပရဟိတ လုပ္ေဆာင္ရာဌာနေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြအေႀကာင္း သတင္းလုပ္ၿပီး
  သိပ္မေရးၿဖစ္ဘူး။

Saturday, October 6, 2012

တြန္ကေနေသာ ေဒါင္းပ်ိဳမ်ား (ၿမန္မာလုိ ဖတ္လို႕ရပါၿပီ )

 စာဖတ္သူမ်ားကုိ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ အရင္ႏွစ္ရက္ေလာက္က တြန္ကေနေသာေဒါင္းပ်ိဳမ်ားဆုိၿပီး တင္လာတာ ဖတ္လုိ႕ မရႀကဘူးလုိ႕ သိရပါတယ္။ ၿဖစ္သြားတာက ဒီလုိပါ။ ကြၽန္ေတာ္က စာမူကို  pinny 9 font နဲ႕စီၿပီးပုိ႕တာဆုိေတာ႕ ေဖာ္ၿပခံရေတာ႕ အသစ္ၿပန္မရုိက္ခ်င္တာနဲ႕ အဲဒီ ပင္နီႏုိင္းနဲဲ႕ ရုိက္ထားတာကုိပဲ ေကာ္ပီကူးတင္လုိက္ရာက ဒီလုိ ဖတ္မရၿဖစ္သြားတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္႕စက္နဲ႕ႀကည္႕ေတာ႕ ၿမန္မာလုိေပၚၿပီး သူမ်ားစက္ေတြမွာေတာ႕ အဂၤလိပ္စာေတြ ေပၚေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဒီ႕အတြက္ေႀကာင္႕ စာဖတ္သူမ်ား အေႏွာင္႕အယွက္ၿဖစ္သြားရတဲ႕အတြက္ အထူးပင္ ေတာင္းပန္ပါေႀကာင္း ပန္ႀကားလိုပါတယ္ခင္ဗ်ား။


***တြန္ကေနေသာ ေဒါင္းပ်ိဳမ်ား***
မုံရြာကမ္းဘက္မွ ၿမင္ရသည္႕ လက္ပံေတာင္းေတာင္
Thursday, October 4, 2012

တြန္ကေနေသာ ေဒါင္းပ်ိဳမ်ား


]wGefuaeaom a'gif;ysdKrsm;}
a0rdk;Ekdif(rkH&Gm)


odyfrBumao;wJU &ufykdif;u rkH&GmrSm qE´xkwfazmfrIwpfck Nzpfw,f/ csif;wGif;Nrpf taemufzufurf;u vufyHawmif;awmif aBu;eDpDrHudef;BuD;eJYywfowfNyD; zrf;qD;cHcJU&wJU 0ufarS;&GmolawG vGwfaNrmufa&;twGufyg/ t"du qE´xkwfazmfwmu 0ufarS;&Gmu v,form;awGGyg/ 'gayr,fU b,folawGu 0kdif;0ef;yHYykd;ovJqkdawmU xifxif&Sm;&Sm;awGY&wmu Auo ausmif;om;awG/ olwkdY tzGJYw&m;0ifemrnfu Auo vm; ? wuo vm; rodayr,fU ausmif;om;or*¾vkdYyJ owfrSwfvkdufygw,f/
ausmif;om;awGu bmvkyfvJqkdawmU 0ufarS;&Gmu v,form;awGeJYtwl rkH&Gm trSwf(1) &Jpcef;a&SYrSm 0kdif;0ef;ulnD NyD; qE´xkwfazmfay;cJUBuw,f/ wu,fUukd v,form;awGeJYtwlwlyg/ v,form;awGBum;xJrSm  ,SOfwGJ&yfNyD; carmufawG aqmif;NyD; tm;NznfUay;cJUBuwm/ v,form;awGae&mu pOf;pm;BunfUwm b,favmuftm;wufBu&SmrvJaygU/ igwkdUudk tm;ay;wJJUol &Sdygvm;/ igwkdYukd pmemem;vnfay;wJUol &Sdygvm;/ igwkdYudk ulnD0ef;&Hay;csifwJUolawG &Sdygvm; qkdNyD;awmUaygU/ ab;uae 0kdif;0ef;BunfU&IaeBuwJY NynfolawGpdwfxJrSmvnf; 'Dausmif;om;awGudk csD;usL;*kPfNyKaerSm  rvGJygbl;/ qE´xkwfazmfwkef;u ausmif;om;awG ukdifaqmifxm;wJU pmwef;av;udkvnf; *kPf,lpGmeJY azmfNyay;csifrd&JU/ bmwJU/ ] Nynfol ylvQif ausmif;om; raeom } wJU/ ] NynfolYtusdK;ukd aqmif&Gufay;Ncif;onf ausmif;om;wkdY\ wm0efNzpfonf}wJU/ 'Daqmifyk'fawG pGJudkifNyD;   ausmif;om;or8¾[m qE´NyrINzpfpOfwpfavQmufvkH; v,form;awGbufu &yfwnfay;cJUw,f/ v,form;awG&YJta&;ukd olwkdUta&;eJY  xyfwl BudK;yrf;aqmif&Gufay;cJUw,f/

Monday, October 1, 2012

ေရႊစြန္ညိဳ ဘာကုိလုိလုိ႕ ၀ဲပါတယ္
( ((((( အရင္တုန္း ကဘေလာ႕ဂ္မွာ တင္ၿပီးသား ပုိ႔စ္ေလးပါ။ ေအာက္တုိဘာလထုတ္ ခ်င္းတြင္းေရႊၿပည္ ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ၿပခံရလို႕ ၿပန္တင္ေပးလိုက္တာပါ ) )))))))“ေညွာင္႔ ..... ေညာင္႔... ေညာင္႔ .... ေညွာင္း..... ေညွာင္း..”

စူးစူး၀ါး၀ါးႏွင္႔  အဆက္မၿပတ္ ထြက္ေပၚလာေသာ အသံေႀကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္ အလုိလုိ မ်က္ေမွာင္က်ဳံ႕မိသြားသည္။

အသံက အိမ္ေရွ႕ဘက္မွ လာေနၿခင္းၿဖစ္သည္။  ရပ္သြားသည္ရယ္လုိ႔ မရွိဘဲ  အဆက္မၿပတ္ထြက္ေပၚေနသည္။ သမားရုိးက် ေႀကာင္ေအာ္သံမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ထူးၿခားစြာ စူးစူးရဲရဲႀကီးေအာ္ေနသည္။

“ အိမ္က ေႀကာင္လားမသိဘူး။ သမီးေရ.... ထြက္ႀကည္႔ေခ်ဦး။ တအားေအာ္ေနတယ္”

“ ဟုတ္ကဲ႔ေဖေဖ”

သမီးက လွစ္ခနဲ ထြက္သြားသည္။  ခဏေနေတာ႔ ေႀကာင္ေအာ္သံ ေခတၱ၇ပ္သြားသည္။ မႀကာမီ သမီးက ေႀကာင္ကို ေပြ႔လ်က္ အိမ္ထဲ ၀င္လာသည္။

“ အိမ္က ေႀကာင္မလား။ ဘာလုိ႔ ဒီေလာက္ေအာ္ေနရတာလဲဟ”